مقایسه تعداد خبرنگاران خارجی در نمایشگاه مطبوعات

طی سال های 1386-1391

نمایشگاه نوزدهم 4 

 

 تعداد رسانه های خارجی شرکت کننده

 آمار نمایشگاه نوزدهم 1

تعداد خبرنگاران شرکت کننده به تفکیک نمایشگاه و اتحادیه مطبوعات

آمار نمایشگاه نوزدهم 2 

تعداد خبرنگاران خارجی در نمایشگاه و اتحادیه

به تفکیک جنسیت

 نمایشگاه نوزدهم 3 

مقایسه تعداد کشورهای خارجی در نمایشگاه مطبوعات

طی سال های 1386-1391

 آمار نمایشگاه نوزدهم 5